الزامات اخلاقی یک مدیر روابط عمومی چیست؟

دکتر رخشانی

روابط عمومی در سازمان قلب ارتباطات است. هر سازمانی بعد از رسیدن به مرحله رشد و گسترش، نیازمند برخورداری از واحد روابط عمومی است. لذا در این مرحله باید به خوبی دانست که سازمان نیازمند یک مدیر روابط عمومی با الزامات اخلاقی متناسب است. اما به راستی الزامات اخلاقی چه هستند؟ آیا استاندارد از پیش […]